Често задавани въпроси

Какви са задълженията на професионалния домоуправител?

Професионалният домоуправител отговаря за правилното протичнане на процесите в сградата или комплекса. Осъществява дейностите по поддръжка със собствен ресурс или подизпълнители, отговаря за стриктно спазване на закона за управление на етажната собственост и правилника за вътрешния ред . Провежда общите събрания, изпълява приетите решения. Грижи се за събирането на средства, правилното разходване на събраните суми и отчетността на касата. Осъществява и организира техническата поддръжка на сградните инсталации, осъществява комуникация със собствениците в сградата и се грижи за защитата правата и интересите на своите клиенти.

С какво Образцов вход сe различават от останалите професионални домоуправители?

Образцов вход е клиентски ориенитрана семейна компания с основен фокус в професионалното управление на сгради в режим на етажна собственост. Стиктно изградените процедури в компанията, както и личното отношене към всеки клиент и всеки проблем във вашата сграда ни позволява да решаваме бързо и навременно възникналите ситуации. Стараем се винаги да бъдем максимално отзивчиви, открити и коректни. Опитваме се да изграждаме лоялни и дългогодишни отношения с нашите клиенти. В наше лице може да намерите коректен и доверен партньор, на който може да поверите без притесненя управлението на вашата сграда.

Как се разпределят разходите за управление и поддръжка в етажната собственост?

Разходите за управление и поддръжка се определят с приетия от общото събрание бюджет на етажната собственост. Всички разходи в т.ч разходи за ел.енергия, разходите за поддръжка на асансьор, за почистване, озеленяване, снегопочистване ако има такива, вкл. за фонд ремонт, такса управление и други се разпределят между собствениците по реда на чл. 51 от ЗУЕС, с случай че общото събрание не е решило друго.

Как процедирате с некоректните към етажната собственост платци?

Заплащането на разходите в етажната собственост е задължение на всеки собственик съгласно установеното в българското законодателство положение. В случай, че някой собственик отказва да заплаща и да изпълнява своите задължения, юридическия отдел на Образцов вход, след решение на общото събрание на собствениците може да инициира съдебно производство по събиране на просрочените вноски. Това разбира се е крайна мярка и се налага единствено когато сме изчерпали всички способи за доброволно събиране в т.ч ежемесечни напомняния, лични разговори с въпросните собственици, изпращане на смс-и с просрочените задължения, изпращането на покани за доброволно изпълнение и др.

Как може да подадеме сигнал за нередност?

Сигнал за нередност или друго запитване свързано с етажната собственост, може да бъде подадено по следните начини:

 • по имейл – info@obrazcov.bg;
 • по телефон: 0700 20 880 или 02 423 81 07;
 • през системата на Образцов вход на www.obrazcov.bg > Вход за клиенти;
 • през контактната форма на сайта в раздел „Контакти“;
 • на място в офиса на Образцов вход, находящ се в гр.София, ул.Григории Горбатенко бл.156, вх.В;
 • чрез вашия акаунт мениджър;

Каква информация мога да намеря в системата на Образцов вход и какво представлява Софтуера за домоуправители?

Образцов вход разполага със собствена информационна система, в която поддържаме електронно досие – паспорт на всяка сграда:

 • Дейностите по поддръжка осъществявани във вашата сграда.
 • Финансовото състояние на етажната собственост.
 • Всички решения взети от общо събрание на собствениците.
 • Извършените дейности по профилактика и поддръжка на сградата.
 • Подадените жалби към отговорни институции и получените отговори.
 • Информация за статуса на заведените дела срещу длъжници към етажната собственост ако има такива.
 • Може да потърсите и квалифициран майстор за вашия дом, чрез раздела „Намери си майстор“

Как да се регистрирам в информационата система на Образцов вход?

Регистрацията се осъществява на адрес: www.obrazcov.bg, като е необходимо да въведете електрония си адрес, който е регистриран при нас като контактен за вашия имот. В случай, че до момента не сте получавали електрони съобщения от нас, моля да се свържете с нас, за да въведем вашия имейл в базата данни.

Кога се свиква общо събрание на собствениците?

Общо събрание на собствениците се свиква веднъж годишно, а при необходимост и по-често. Регулярното общо събрание се свиква от Образцов вход, в качеството си на управител на етажната собственост в предвидения от закона срок, като поканата с дневния ред се изпраща по електронна поща и се обявява на видно място в сградата. Общо събрание може да бъде свикано и по предложение на управителния съвет на сградата, както и по предложение на собственик, когато са на лице важни за обсъждане въпроси.

Какви са методите на плащане на месечните вноски?

Месечните вноски за вашия самостоятелен обект, разпределени спрямо приетия от общото събрание на собствениците бюджет на етажната собственост, могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • По банков път по следната банкова сметка : IBAN: BG33RZBB91551005662207, Обединена Българска Банка ЕАД, като задължително в основанието за плащане се записва: точен адрес на сградата, както и абонатен номер. Плащания, при които не присъстват посочените реквизити могат да не бъдат отразени.
   
 • През online банкиране в раздел Комунални услуги – Професионален домоуправител- Образцов вход, чрез регистриране на личния ви абонатен номер.
 • Чрез системата на Epay, с избор на търговец Образцов вход и въвеждане на личния ви абонатен номер.
 • На всяка каса на Easypay в страната, с избор на търговец Образцов вход и въвеждане на личния ви абонатен номер.
 • На всяка каса на Fastpay в страната, с избор на търговец Образцов вход и въвеждане на личния ви абонатен номер.
 • На място в офиса на Образцов вход, находящ се в гр.София, ул.Григории Горбатенко бл.156, вх.В

Ако не разполагате с личния си абонатен номер, моля да се свържете с нас или да погледнете на информационното табло във вашия вход.

Как се осъществява техническата поддръжка на сградата?

Техничеката поддръжка се осъществява, чрез регулярни посещения от техническо лице, което извършва преглед на осветлението, входната врата, следи за изгорели крушки, дефектирали осветителни тела, видими нередности в общите части и др. При подмяна на даден консуматив или извършен ремонт се съставя протокол, който е видим за всички собственици в сградата в раздел Протоколи за технически преглед в информационната система на Образцов вход.  

Получете персонална оферта за Вашата сграда или Заявете презентация