Въпроси

Как се разпределят разходите за управление и поддръжка на етажната собственост?

Методът за разпределение на разходите за управление и поддръжка на етажната собственост са подробно изброени в ЗУЕС:

Чл. 51. (1)Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

(3) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

(4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.

(5) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.

(6) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.

(7) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Какви са начините за плащане на вноските към етажната собственост?

Възможните  начини, с които можете да осъществите плащане на дължимите от Вас суми са следните:

1. В брой - на наш служител – за датата на посещение може да се осведомите на нашите телефони, 

както и на информационното табло, което сме поставили за Ваше улеснение.

2. Във всички каси на Easy Pay и техните партньори с предоставения Ви персонален абонатен номер.

3. Чрез системата на E-Pay с предоставения Ви персонален номер;

4. По банков път:

IBAN: BG33RZBB91551005662207 BIC: RZBBBGS

БАНКА: KБС БАНК БЪЛГАРИЯ

В ПОЛЗА НА: Образцов Вход EООД

ОСНОВАНИЕ: „Дължима вноска и Вашия точен адрес или абонатен номер.

 

Какъв е редът за свикване на Общото събрание на собствениците?

Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата най-малко 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи, (като например покривът на сградата тече, поради проливните дъждове или асансьорът е в неизправно състояние и се налага да бъде спрян с оглед безопасността на живущите ) най-малко 24 часа преди това. Датата и часът на поставяне задължително се отбелязват върху поканата от свикващия общото събрание, за което се съставя и протокол. В поканата се посочват дневния ред на Общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.

Важно! Ако съм собственик или ползвател в кооперацията и ще отсъствам за повече от месец от вкъщи (или пък не живея в сградата), е добре да предоставя писмено на управителя електронна поща, телефонен номер и адрес в страната, за да получавам съобщенията за свикване на общо събрание.

Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея. За провеждането му се води протокол , в който се попълват датата и мястото на провеждането; дневният ред; явилите се лица, съответните им идеални части от етажната собственост и номера на самостоятелния им обект; начина, по който са гласували присъстващите; направените изявления, предложения и приетите решения. В Общото събрание собствениците имат прави на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на 

Какви са задълженията на професионалния домоуправител?

В качеството си на управител на вашата сграда, Образцов вход има всички права и задължения, съгласно Закона за управление на етажната собственост. Като професионален домоуправител дружеството извършва дейности необходими за нормалното протичане на процесите в етажната собственост. Може да се обърнете към нас за всякакви въпроси касаещи общите части на сградата. Важно е да се знае, че съгласно сключения договор за управление Образцов вход действа като Изпълнител на дейности възложени от Общо събрание на собствениците. В тази връзка извършването на капиталови и основни ремонти на общите части на сградата, както и извършването на други дейности, които не са ни възложени от общо събрание на собствениците не са позволени.

Какво трябва да направя, за да обявя промени в броя живущи в моя апартамент?

Съгласно чл.7, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост, всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от настъпване на дадена промяна в обстоятелствата около обитаването на даден апартамент да уведоми за това домоуправителя. В такива случай е необходимо да подадете "Декларация за промяна на обстоятелства", която може да намерите на сайта на Образцов вход, раздел - Документи. 

Важно: При подадена декларация, промяна в месечните такси настъпва от 1-во число на месеца, последващ месеца на подадената декларация.

Как да подам сигнал за неизправност в общите части?

Съгласно сключения договор за управление, служители на Образцов вход извършват ежеседмични огледи на общите части и при констатиран проблем извършват необходимите действия за отстраняването му. Ако проблема е по-сериозен и не е свързан с дребна поправка, служителите извършващи ежеседмичните огледи сигнализират на Техническия отдел на дружеството, който от своя страна следва да извърши специализирания ремонт. В случай че между посещенията забележите проблем, не се колебайте да се свържете с нас, чрез посочените канали за комуникация:

- През сайта www.obrazcov.bg - Съобщи за проблем.

- През сайта www.obrazcov.bg - Чат платформа - Център за Консултации

- На телефон 0700 20 880 или на 02/423 81 07

- На официалния имейл адрес: info@obrazcov.bg

- На фейсбук страницата ни www.facebook.com/obrazcov

Какво да направя ако имам паднал бушон на апартамент?

Във всяка сграда, следва да има собственик, в който се съхраняват ключовете от Главното разпределително табло. В случай на нужда се свържете с нас, за да ви насочим към съответния собствник или се свържете с Чез Електро АД

Какво да направя ако имам високи сметки за вода?

Разпределението на разходваната вода в сгради в режим на етажна собствност е един от най-срещаните проблеми в такъв тип жилища. Необичайно високите сметки за вода, обикновено се дължат на някои от трите основни фактора:

- Стара водопроводна инсталация и наличие на течове.

- Недобросъвестни съседи, които не допускат инкасатори за отчитане на водомерите или не подават самоотчет.

- Течаща вода в общите част- санитарно помещение, гаражи, градини и др., която не се отчита посредством измервателен уред и се разпределя между всички собственици.

- Стари и неработещи измервателни уреди.

Образцов вход е разработил специална процедура за своите клиенти, чрез която да минимизира констатираните липси.

 

Какво да направя ако тръбите на парното са студени?

Всяка жилищна сграда, свързана с топлопреносната мрежа, разполага със собствена абонатна станция. В случай че налягането е слабо или тръбите са студени е възмобно абонтанта станция да има нужда от допълване. В случай на подобен проблем не се колебайте да се свържете с нас. 

Какво да направя ако съседът ме наводнява?

Всеки собственик в сграда в режим на етажна собственост е длъжен със своите действия или бездействия да не причинява вреди на останалите собственици. В тази връзка, в случай на претърпени вреди, може да търсите тяхното обещетяване по съдебен път или пък да сключите застраховка имущество за собствения си апартамент.

В случай на нужда не се колебайте да се свържете с нас. 

Как да получа парола за достъп до информационната система на Образцов вход?

Необходимо е да посетите www.obrazcov.bg и да натиснете бутон "Вход за клиенти", в горен десен ъгъл. Ако разполагаме с имейл адреса ви, системата автоматично ще разпознае адреса на вашата сграда и номера на самостоятения ви обект. В случай, че не разполагаме с електрония ви адрес е нужно да се обадите на телефоните за връзка или да изпратите имейл на info@obrazcov.bg, като посочите точен адрес, имейл и телефон за връзка. След като отразим данните, вече ще можете да се регистрирате в системата.

Как да получа отчет за приходите и разходите на етажната собственост?

Образцов вход води пълна отчетност на приходите и разходите на вашата етажна собственост. Имате 24/7 достъп до интегрираната информационна система, в която може да намерите детайлни справки за всички приходи и разходи, както и различни инструменти за анализ. Може също така да поискате да ви бъде изпратен и отчет на Info@obrazcov.bg.

В 7-дневен срок преди всяко общо събрание изпращаме проверени отчети на всички предоставени имейл адреси към съответната сграда.

Къде мога да проверя месечната си такса и задълженията, които имам?

Всички месечни задължения се зареждат на 1-во число на месеца. Тъй като месечните такси се приемат с решение на общо събрание и примане на бюджет на етажната собственост сумите следва да са еднакви всеки месец. При решение на общо събрание за събиране на допълнителни суми напр. ремонти, подобрения и др., същите се отразяват към месечните задължения. Подробна информация за приетия бюджет на вашата етажна собственост може да намерите на www.obrazcov.bg, Вход за клиенти или на информационното табло поставено във входа. 

При предоставен телефонен номер, всеки месец получавате автоматизиран sms с посочен размера на задължението.

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи