Въпроси

Как се разпределят разходите за управление и поддръжка на етажната собственост?

Методът за разпределение на разхходите за управление и поддръжка на етажната собственост са подробно изброени в ЗУЕС:

Чл. 51. (1)Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.

(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

(3) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

(4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.

(5) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.

(6) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.

(7) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Какви са начините за плащане?

Възможните  начини, с които можете да осъществите плащане на дължимите от Вас суми са следните:

1. В брой - на наш служител – за датата на посещение може да се осведомите на нашите телефони, 

както и на информационното табло, което сме поставили за Ваше улеснение.

2. Във всички каси на Easy Pay и техните партньори с предоставения Ви персонален абонатен номер.

3. Чрез системата на E-Pay с предоставения Ви персонален номер;

4. По банков път:

IBAN: BG33RZBB91551005662207 BIC: RZBBBGS

БАНКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ

В ПОЛЗА НА: Образцов Вход ООД

ОСНОВАНИЕ: „Дължима вноска и Вашия точен адрес.

 

Какъв е редът за свикване на Общото събрание на собствениците?

Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата най-малко 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи, (като например покривът на сградата тече, поради проливните дъждове или асансьорът е в неизправно състояние и се налага да бъде спрян с оглед безопасността на живущите ) най-малко 24 часа преди това. Датата и часът на поставяне задължително се отбелязват върху поканата от свикващия общото събрание, за което се съставя и протокол. В поканата се посочват дневния ред на Общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.

Важно! Ако съм собственик или ползвател в кооперацията и ще отсъствам за повече от месец от вкъщи (или пък не живея в сградата), е добре да предоставя писмено на управителя електронна поща, телефонен номер и адрес в страната, за да получавам съобщенията за свикване на общо събрание.

Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея. За провеждането му се води протокол , в който се попълват датата и мястото на провеждането; дневният ред; явилите се лица, съответните им идеални части от етажната собственост и номера на самостоятелния им обект; начина, по който са гласували присъстващите; направените изявления, предложения и приетите решения. В Общото събрание собствениците имат прави на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на 

Управление и поддръжка
на етажна собственост

Управление и поддръжка
на индивидуални имоти

Професионално почистване и поддръжка
на зелени площи