Какво е да си професионален домоуправител? (интервю)

сеп. 23, 2019Блог

Всеки, който е живял в блок или друга голяма по площ жилищна сграда, е наясно, че понякога се появяват междусъседски спорове и конфликти. Обикновено тези конфликти са породени от проблеми, свързани с етажната собственост. Трудно се намира човек, който да поеме отговорност за предстоящите належащи ремонти и това още повече усложнява ситуацията. Може би това е причината, вече да има доста компании, които изпълняват функцията на професионален домоуправител. Днес ви срещаме в управителя на една от тях – „Образцов вход“, за да ни разкаже той какво всъщност да очакваме от един професионален домоуправител.

Какво е „Образцов вход“ и как започна всичко?

„Образцов вход“ е преди всичко идея, която се роди от естествената необходимост на градската среда, динамичното развитие на жилищното строителство и все по-голямата нуждата от бързо и ефикасно решение на ежедневните проблеми в обитаваните от нас сгради в режим на етажна собственост.

Компанията започна своята активна дейност в началото на 2016г., предлагайки комплексна услуга по управление и поддръжка на сгради, насочена към масовия потребител. Основните принципи залегнали във фирмената ни политика са прозрачност, коректност и разбиране на проблемите и нуждите на всички собственици и обитатели на сгради, клиенти на компанията. Индивидуалният подход към различните потребности на управляваните от нас сгради е основното ни преимущество във все по-конкурентния пазар на предлаганите услуги по управление и поддръжка на сграден фонд.

За последните 3 години успяхме да изградим и съхраним добър екип от специалисти, които приемат работата при нас като нещо повече от кариерно развитие в един прохождаш бранш. Мениджмънтът на компанията се опитва да изгради у своите служители, преди всичко усет към социалната част от нашата дейност, а именно към необходимостта от затопляне на междусъседските отношения, търсене на общите интереси на собствениците, активно участие в инициативи за подобряване на жизнената среда в управляваните от нас сгради и др.

Участваме в различни инициативи, като информираме и стимулираме собствениците да участват в публични програми на Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, неправителствени организации и др. Мога да дам пример за успешно участие на управлявани от нас сгради в „ Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, множество реализирани проекти по програма „Зелена София“ на Столична община и др.

Водени от идеята, че опита който натрупахме в дейността по масово управление на сгради, може да бъде полезен в подобряване на законодателната рамка в сферата, заедно с други водещи компании в бранша, учредихме АДУЕС (Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост). Чрез трибуната на неправителствения сектор Асоциацията се опитва да ретранслира проблемите на жилищния сектор и да намери адекватни решения на съвременните нужди на сградния фонд в България.

Защо са ни професионални домоуправители? Не може ли тази работа да я свърши някой от блока?

Дейността по управление и поддръжка на сгради в режим на етажна собственост е многоспектърна. От една страна детайлното познаване на нормативната уредба и актуалните промени в нея е жизнено необходимо за правилното осъществяване на управлението.

Техническите познания при осъществяване на поддръжката на сградните съоръжения и при организацията на необходими, неотложни и капиталови ремонти са водещи за съхраняване интереса на собствениците и удължаване на жизнения цикъл на сградите. От друга страна финансовата отговорност при събиране на средства и тяхното разходване, стриктното спазване на отчетност и лесният достъп до счетоводната информация на сградата са основните преимущества на професионалното управление.

Изградили сме добра информационна инфраструктура, която позволява на клиентите на компанията да имат достъп до всякаква информация касаеща сградата, посредством специализиран софтуер за управление на вътрешните процеси и задачи и управление на финансовите средства. Взаимоотношенията с трети за етажна собственост лица като общинска администрация, комунални дружества, подизпълнители на ремонтни дейности и др. се осъществяват от юридическия отдел на компанията, в който работят правоспособни юристи, което гарантира интереса на собствениците в управляваните от нас сгради.

Гореизброеното предполага, че човек който би се занимавал с подобна дейност следва да притежава разнородни умения и различни квалификации, както и да разполага с достатъчно свободно време, за да бъде продуктивен. Разбира се, има много вътрешни домоуправители, които се справят повече от добре с дейностите по управление и поддръжка. Но във все по-забързаното ни ежедневие и при липсата на достатъчно свободно време е необходимо да съществуват и алтернативи, тъй като в голяма част от жилищните сгради трудно се намират хора, които да поемат тази огромна отговорност върху себе си. Разбира се, дружествата за професионално управление трудно могат да заменят ежедневното присъствие в сградата на даден собственик, изпълняващ дейността на управител, но лично ние работим все по-усърдно върху качеството на предлаганите от нас услуги, за да може максимално да се доближим до очакванията на клиентите и нуждите на пазара.

Когато стане време да се решават проблеми свързани с етажната собственост, назряват доста конфликти. Вие как се справяте с тях?

Самото решение на даден проблем предполага общ интерес на собствениците. Този общ интерес в чести случаи отсъства, както поради разнородността на проблемите, така и заради социалния микс на обитателите в сградите в режим на етажна собственост. Балансът се постига трудно. Нашата роля е на медиатор и на лице, което познава механизмите на закона за разрешаване на проблемни въпроси.

Не взимаме страна страна при възникнали межудсъседски конфликти, а даваме законово решение, което общото събрание на собствениците утвърждава. Единствено стриктното спазване на Закона за управление на етажната собственост е гаранция за липсата на конфликти и защита на интересите на всички собственици в сградата. Основният принцип залегнал в закона е наличието на мнозинство при приемането на решенията от Общото събрание. Всеки собственик може да обжалва дадени решения, ако не е спазена буквата на закона, което е механизъм за защита, ако са накърнени правата и интересите на малцинството. Това обаче предполага активно участие на всички собственици на провежданите общи събрания, което обаче е личен избор на всеки.

Обяснете на обикновения човек с какво можете да му помогнете.

Предлагаме услуга, която е в удобство на всеки – пести време, усилия и неврви. Достъпът до информацията, касаеща сградата, спомага на собствениците да взимат информирани решения. Удобните начини за плащане, посредством системите на Epay, Easypay, банков превод и лично на мобилен касиер, носят удобство на клиента, а онлайн достъпа до отчетността на сградата носи спокойствие. Лесната комуникация и начините за съобщаване на забелязани проблеми и нередности също е актив за клиента. Юридическият ни отдел е на разположение за безплатни консултации във връзка с възникнали проблеми свързани с общите части на сградата. Поддържаме застраховка „Професионална отговорност“, която е гаранция за нашите клиенти, че осъществяването на дейностите се извършва без риск за тях и техните средства.

Какви услуги предлагате?

Правите ли подбор на вашите клиенти или всеки може да се възползва от услугите ви?

В комплексната услуга по управление и поддръжка е включен минимум от дейности, които гарантират правилното функциониране на етажната собственост, а именно : административна услуга, финансово-касиерска, техническа поддръжка и юридическо обслужване. Предлагаме и допълнителни дейности, съобразени със спецификата на даден обект, като озеленяване, енергиен консултант, абонаментно почистване, снегопочистване, портиерска услуга, изграждане на видеонаблюдение и контрол на достъп, както и изготвяне на технически паспорт на сградата.

Управляваме над 300 сгради на територията на гр.София, като между тях сгради строени по индустриален способ – панелни и ЕПК жилища, сгради ново строителство, бутикови сгради във високия ценови сегмент, комплекси от затворен тип и бизнес сгради. Опитваме се да задоволим всички нужди на даден клиент, като се отнасяме с разбиране към всеки проблем. Вярваме, че с правилен подход и разбиране може да се справим с всяка ситуация и може да намерим решение на трупани с години проблеми. В практиката си нямаме случаи да върнем даден клиент.

Както само виждате, управлението на етажната собственост е доста сложна задача, която изисква разностранни компетенции и е свързана с много ангажименти. Вероятността някой от живущите в блока да е толкова компететен, колкото един професионалист, клони към нула. Както се казва, ако всеки си гледа своята работа, общото благо е неизбежно.

Източник: https://trio.bg/