Депутатите приеха окончателно промените в закона за управление на етажната собственост.

Депутатите приеха окончателно промените в закона за управление на етажната собственост.

Депутатите приеха окончателно промените в закона за управление на етажната собственост.

Общото събрание на етажната собственост ще  може да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез видеоконференция, както и неприсъствено чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис. Това става възможно, след като депутатите приеха на второ четене промени Закона за управление на етажната собственост.

Промените са част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

С приемането на окончателните промени в Закона за етажната собственост депутатите решиха да улеснят процеса по вземане на решение. С текстовете се намаля необходимият кворум за провеждане на общо събрание от 67 на сто на 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Когато не е налице нужният кворум, общото събрание ще се отлага с един час, а последващото решение ще е легитимно, независимо колко от идеалните части да са представени.

С промените се установява и изискване за мнозинство от 51% идеални части, вместо досега нужните 67%, за приемане на решение за извършване на основно обновяване, на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на ЕС, от държавния или общинския бюджет, или други източници на финансиране.

Източник: https://news.bg/

Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

Депутатите се заеха с разглеждането на два проекта за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост, един – на Министерския съвет, и втори – на Ивайло Мирчев.

Законопроектът, внесен от МС, предлага провеждането на Общо събрание да се осъществява присъствено, чрез видеоконференция, както и неприсъствено – чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис. С цел улесняване на процеса по взимане на решения се предвижда намаляване на кворума за провеждане на общо събрание на 51% идеални части от общите части на етажната собственост. В допълнение е уредено, че когато не е налице изискуемият кворум, общото събрание се отлага с един час и решението е легитимно, колкото и идеални части да са представени.

Изискването за мнозинство от 51 вместо 67% идеални части се установява и за приемане на решение за извършване на основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз, както и от държавния или общинския бюджет, или други източници на финансиране.

Законопроектът урежда също възможността за електронно поддържане на книгата на етажната собственост, прецизира текстовете за заплащане на възнаграждение за управителния и контролния съвет и създава правна възможност за откриване на индивидуална разплащателна банкова сметка за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници. В допълнение се предвижда задължение за заплащане на разходи за управление и поддържане и от лица, които пребивават в сградата по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година, а за необитаемите самостоятелни обекти се установява задължение към собствениците за заплащане на разходи в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател.

Въвежда се публичен електронен регистър на професионалните управители управителните съвети и сдруженията на собствениците, към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Определят се изисквания към професионалните управители, като вписването се извършва след заплащане на такса и е условие за упражняване на дейността. Урежда се задължение за сключване на ежегодна застраховка „Професионална отговорност“ на професионалните управители и се създават правомощия, включващи, освен управление и поддържане на общите части, също така и представителство пред местните власти, комунални дружества и пред други органи. Законопроектът вменява задължение за управителя да публикува на видно и общодостъпно място ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост, както и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет.

Проектът, внесен от Ивайло Мирчев, цели по-голяма енергийна самостоятелност, насърчаване на използването на електрически автомобили и намаляване на административната тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот.

Предлага се приемането на решение от Общото събрание на етажната собственост за разполагане на зарядна точка за електромобили да става с мнозинство повече от 50% идеални части от общите части. Предвиждат се и промени в Закона за енергетиката, които да улеснят административно съсобствениците на идеални части в общи пространства при изграждането на точка за зареждане на електромобил и при свързването с електроразпределителната мрежа.

И двата проекта минаха на първо четене.

Източник: https://news.bg/

Гласят голяма промяна, засягаща всички, живеещи в блокове

Гласят голяма промяна, засягаща всички, живеещи в блокове

Гласят голяма промяна, засягаща всички, живеещи в блокове

Ще гласуваме по вайбър или по друг начин онлайн колко да е таксата във входа. Това предвиждат част от предлагани промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Според Ламбро Попов от Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС), които са инициаторите за тези промени, големият проблем у нас е, че една трета от жилищата в страната са необитаеми.

„За това и 67% за започване на събрание на етажната собственост никога не се събират. Засега няма вариант за дистанционно участие и затова трябва да се промени. Проблем е високият кворум за вземане на решение“, обясни той, цитиран от „Монитор“.

Управлението на жилищните сгради в другите страни е много по-сериозно регламентирано законово. Там има начини и за вземане на решение дистанционно.

В Испания например пък собствениците упълномощават управител да взема решение за оперативните проблеми като ремонти например. Подобно е положението и в Полша и Чехия.

В други страни пък всяка етажна собственост има свой правилник и решава дали да делегира права на управителните органи и дали да се събират на общо събрание, или да оставят управителните съвети да вземат решение“, обясни Попов.

Според него подобни промени в закона се предлагат от 3 години.

Браншовикът съобщи още, че само 11% от жилищата в страната ползват услугите на професионални домоуправителите. Това са резултатите от анкета сред собствениците на жилища в многофамилни сгради в областните градове на страната.

„Време е да се регламентира дейността на професионалните домоуправители, защото от това страда качеството на услугата. Всеки участва на пазара, без да отговаря на някакви изисквания, а тази работа трябва да се върши от подготвени лица“, добави Попов.

От асоциацията предлагат още с промени в ресорния закон намаляване на кворума за провеждане на общо събрание на етажната собственост – от сегашните 67 на сто на 51%. Друго предложение за промени е за създаване на единен публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, съдържащ информация за мандата на домоуправителя, негови координати – телефон и електронен адрес, информация за техническите характеристики на сградата, класа на нейната енергийна ефективност, както и информация за размера на събираните вноски за Фонд ремонт и обновление.

Според юриста и строителен предприемач Борис Кумпиков ЗУЕС си остава неработещ закон. По думите му този нормативен документ не функционира, защото в него има предвидени санкции, които са неприложими.

За пример той посочи възможността и задължението на домоуправителя да започва бързо производство за неплащане на сметките за входа и да иска изваждането на изпълнителен лист. Според него недомислено е и изискването решенията на общото събрания да могат да се обжалват не по-късно от един месец след провеждането им.

Това е капан за хората, които живеят в чужбина например. Само в София има 200 000 празни жилища, много от които са на собственици, живеещи извън страната“, припомни юристът.

За 3 години: 700 предложения за редакция на закона
В отговор на въпрос за исканите промени в ЗУЕС от строителното министерство отговориха, че през 2019 г. МРРБ започна широк обществен дебат по отношение прилагането на закона, като вече има резултат 700 предложения за изменение на ЗУЕС и конкретни казуси с прилагането му. Направените предложения са разгледани и обсъдени в обособените работни групи по основните области от проблеми. В тях участват както експерти от МРРБ, така и специалисти от частния и неправителствения сектор.

Те фокусираха работата си върху: регулиране работата на т. нар. професионални домоуправители; създаване на механизъм за събиране на невнесени такси от „недобросъвестни“ съседи; засилване на контрола от страна на местната власт; да създаде законова възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост – за средствата, събирани за управление и текуща поддръжка, не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“; банковата сметка да е на името на етажната собственост, не на физическо лице и да улесни кандидатстването за колективни кредити.

В резултат от дейността на работните групи и диалог с професионалните организации е подготвен работен проект за изменение на ЗУЕС.

За домашен любимец плащаме колкото и за нас
Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател. Това е записано в последния вариант на Закона за етажната собственост.

Не се дължат текущите такси за ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. Общото събрание с мнозинство повече от 50% от идеалните части от общите части обаче може да реши в тези случаи да плаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане.

Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.

Източник: https://blitz.bg/

Предлагат промени в Закона за управление на етажната собственост

Предлагат промени в Закона за управление на етажната собственост

Предлагат промени в Закона за управление на етажната собственост

Намаляване на кворума за провеждане на Общото събрание на етажната собственост от 67 на 51%, възможност и за дистанционно взимане на решения от Общото събрание, заплащане на домоуправителите за извършената от тях дейност, засилване ролята и отговорността на управителните органи на етажната собственост, създаване на единен публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. 

Това са само част от предложенията на Асоциацията на дружествата, управляващи етажната собственост за промени в Закона за управление на етажната собственост.

За това се говори още от 2019 година, припомни секретарят на Асоциацията Ламбро Попов. Той изрази надежда обаче, че сегашните законови изменения ще са факт до края на годината заради редица основателни причини, сред които и изискването за задължителна реформа, заложена в  Плана за възстановяване и устойчивост.

Процесът за реализация на реформата ще се подпомогне от междуведомствена група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в която ще участват и представители на организацията на дружествата управляващи етажна собственост.

Източник: https://bnr.bg/

Какво е да си професионален домоуправител? (интервю)

Какво е да си професионален домоуправител? (интервю)

Какво е да си професионален домоуправител? (интервю)

Всеки, който е живял в блок или друга голяма по площ жилищна сграда, е наясно, че понякога се появяват междусъседски спорове и конфликти. Обикновено тези конфликти са породени от проблеми, свързани с етажната собственост. Трудно се намира човек, който да поеме отговорност за предстоящите належащи ремонти и това още повече усложнява ситуацията. Може би това е причината, вече да има доста компании, които изпълняват функцията на професионален домоуправител. Днес ви срещаме в управителя на една от тях – „Образцов вход“, за да ни разкаже той какво всъщност да очакваме от един професионален домоуправител.

Какво е „Образцов вход“ и как започна всичко?

„Образцов вход“ е преди всичко идея, която се роди от естествената необходимост на градската среда, динамичното развитие на жилищното строителство и все по-голямата нуждата от бързо и ефикасно решение на ежедневните проблеми в обитаваните от нас сгради в режим на етажна собственост.

Компанията започна своята активна дейност в началото на 2016г., предлагайки комплексна услуга по управление и поддръжка на сгради, насочена към масовия потребител. Основните принципи залегнали във фирмената ни политика са прозрачност, коректност и разбиране на проблемите и нуждите на всички собственици и обитатели на сгради, клиенти на компанията. Индивидуалният подход към различните потребности на управляваните от нас сгради е основното ни преимущество във все по-конкурентния пазар на предлаганите услуги по управление и поддръжка на сграден фонд.

За последните 3 години успяхме да изградим и съхраним добър екип от специалисти, които приемат работата при нас като нещо повече от кариерно развитие в един прохождаш бранш. Мениджмънтът на компанията се опитва да изгради у своите служители, преди всичко усет към социалната част от нашата дейност, а именно към необходимостта от затопляне на междусъседските отношения, търсене на общите интереси на собствениците, активно участие в инициативи за подобряване на жизнената среда в управляваните от нас сгради и др.

Участваме в различни инициативи, като информираме и стимулираме собствениците да участват в публични програми на Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, неправителствени организации и др. Мога да дам пример за успешно участие на управлявани от нас сгради в „ Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, множество реализирани проекти по програма „Зелена София“ на Столична община и др.

Водени от идеята, че опита който натрупахме в дейността по масово управление на сгради, може да бъде полезен в подобряване на законодателната рамка в сферата, заедно с други водещи компании в бранша, учредихме АДУЕС (Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост). Чрез трибуната на неправителствения сектор Асоциацията се опитва да ретранслира проблемите на жилищния сектор и да намери адекватни решения на съвременните нужди на сградния фонд в България.

Защо са ни професионални домоуправители? Не може ли тази работа да я свърши някой от блока?

Дейността по управление и поддръжка на сгради в режим на етажна собственост е многоспектърна. От една страна детайлното познаване на нормативната уредба и актуалните промени в нея е жизнено необходимо за правилното осъществяване на управлението.

Техническите познания при осъществяване на поддръжката на сградните съоръжения и при организацията на необходими, неотложни и капиталови ремонти са водещи за съхраняване интереса на собствениците и удължаване на жизнения цикъл на сградите. От друга страна финансовата отговорност при събиране на средства и тяхното разходване, стриктното спазване на отчетност и лесният достъп до счетоводната информация на сградата са основните преимущества на професионалното управление.

Изградили сме добра информационна инфраструктура, която позволява на клиентите на компанията да имат достъп до всякаква информация касаеща сградата, посредством специализиран софтуер за управление на вътрешните процеси и задачи и управление на финансовите средства. Взаимоотношенията с трети за етажна собственост лица като общинска администрация, комунални дружества, подизпълнители на ремонтни дейности и др. се осъществяват от юридическия отдел на компанията, в който работят правоспособни юристи, което гарантира интереса на собствениците в управляваните от нас сгради.

Гореизброеното предполага, че човек който би се занимавал с подобна дейност следва да притежава разнородни умения и различни квалификации, както и да разполага с достатъчно свободно време, за да бъде продуктивен. Разбира се, има много вътрешни домоуправители, които се справят повече от добре с дейностите по управление и поддръжка. Но във все по-забързаното ни ежедневие и при липсата на достатъчно свободно време е необходимо да съществуват и алтернативи, тъй като в голяма част от жилищните сгради трудно се намират хора, които да поемат тази огромна отговорност върху себе си. Разбира се, дружествата за професионално управление трудно могат да заменят ежедневното присъствие в сградата на даден собственик, изпълняващ дейността на управител, но лично ние работим все по-усърдно върху качеството на предлаганите от нас услуги, за да може максимално да се доближим до очакванията на клиентите и нуждите на пазара.

Когато стане време да се решават проблеми свързани с етажната собственост, назряват доста конфликти. Вие как се справяте с тях?

Самото решение на даден проблем предполага общ интерес на собствениците. Този общ интерес в чести случаи отсъства, както поради разнородността на проблемите, така и заради социалния микс на обитателите в сградите в режим на етажна собственост. Балансът се постига трудно. Нашата роля е на медиатор и на лице, което познава механизмите на закона за разрешаване на проблемни въпроси.

Не взимаме страна страна при възникнали межудсъседски конфликти, а даваме законово решение, което общото събрание на собствениците утвърждава. Единствено стриктното спазване на Закона за управление на етажната собственост е гаранция за липсата на конфликти и защита на интересите на всички собственици в сградата. Основният принцип залегнал в закона е наличието на мнозинство при приемането на решенията от Общото събрание. Всеки собственик може да обжалва дадени решения, ако не е спазена буквата на закона, което е механизъм за защита, ако са накърнени правата и интересите на малцинството. Това обаче предполага активно участие на всички собственици на провежданите общи събрания, което обаче е личен избор на всеки.

Обяснете на обикновения човек с какво можете да му помогнете.

Предлагаме услуга, която е в удобство на всеки – пести време, усилия и неврви. Достъпът до информацията, касаеща сградата, спомага на собствениците да взимат информирани решения. Удобните начини за плащане, посредством системите на Epay, Easypay, банков превод и лично на мобилен касиер, носят удобство на клиента, а онлайн достъпа до отчетността на сградата носи спокойствие. Лесната комуникация и начините за съобщаване на забелязани проблеми и нередности също е актив за клиента. Юридическият ни отдел е на разположение за безплатни консултации във връзка с възникнали проблеми свързани с общите части на сградата. Поддържаме застраховка „Професионална отговорност“, която е гаранция за нашите клиенти, че осъществяването на дейностите се извършва без риск за тях и техните средства.

Какви услуги предлагате?

Правите ли подбор на вашите клиенти или всеки може да се възползва от услугите ви?

В комплексната услуга по управление и поддръжка е включен минимум от дейности, които гарантират правилното функциониране на етажната собственост, а именно : административна услуга, финансово-касиерска, техническа поддръжка и юридическо обслужване. Предлагаме и допълнителни дейности, съобразени със спецификата на даден обект, като озеленяване, енергиен консултант, абонаментно почистване, снегопочистване, портиерска услуга, изграждане на видеонаблюдение и контрол на достъп, както и изготвяне на технически паспорт на сградата.

Управляваме над 300 сгради на територията на гр.София, като между тях сгради строени по индустриален способ – панелни и ЕПК жилища, сгради ново строителство, бутикови сгради във високия ценови сегмент, комплекси от затворен тип и бизнес сгради. Опитваме се да задоволим всички нужди на даден клиент, като се отнасяме с разбиране към всеки проблем. Вярваме, че с правилен подход и разбиране може да се справим с всяка ситуация и може да намерим решение на трупани с години проблеми. В практиката си нямаме случаи да върнем даден клиент.

Както само виждате, управлението на етажната собственост е доста сложна задача, която изисква разностранни компетенции и е свързана с много ангажименти. Вероятността някой от живущите в блока да е толкова компететен, колкото един професионалист, клони към нула. Както се казва, ако всеки си гледа своята работа, общото благо е неизбежно.

Източник: https://trio.bg/

Професионалните домоуправители искат затягане на наредбите

Професионалните домоуправители искат затягане на наредбите

Професионалните домоуправители искат затягане на наредбите

Липсата на ясна регулация и конкретни изисквания към управлението и поддръжката на етажната собственост води до недоверие и конкуренция между партньорите с общи интереси. Това заяви Ламбро Попов, председател на АДУЕС на пресконференция в БТА.

На събитието бе представена дейността на учредената Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС).

„Необходимостта от сдружаване на бизнеса възникна по естествен път, вследствие на динамичното развитие на сектора в една доста слабо регулирана среда„, заяви Ламбро Попов.

Пет от водещите дружества в бранша са учредители на Асоциацията, а нейните членове оперират на територията на София, Благоевград, Пловдив и Дупница. Дружествата управляват около 3000 индивидуални сгради. 100 са дружествата за професионално управление на етажна собственост, които оперират в цялата страна.

„Броят на заетите сгради не надвишава 15% от всички многофамилни сгради в България“, подчерта Попов. В момента 15 000 са сградите с неясно управление. Затова от Асоциацията настояват за паспортизация на старите сгради.

По последни данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството броят на необитаемите жилища в страната достига 31%. Попов изтъкна, че наближава края на експлоатационния срок на панелните жилища, които са около 22 000 сгради. Едва 760 от тях са одобрени по програмата за саниране.

„Имаме ангажимент, свързан с постоянна работа върху подобряването на жизнената среда в управляваните от нас обекти. Вярвайки, че работата ни е насочена преди всичко към хората, се стремим, решавайки проблемите на сградата, на околната среда, около тях да решим повече вътрешни проблеми от социално-битов характер„, допълни Попов.

Ламбро Попов посочи още, че 47% от всички жилищни сгради в страната са с режим на етажна собственост, а между 7000-8000 сгради се управляват от професионални дружества. Един от най-големите проблеми със законодателството е доброволния и пожелателен характер, в който осъществяваният контрол е косвен и е поверен на общинската администрация.

Източник: news.bg